1 Uvod

»Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa …«Cvetka Zalokar Oražem1

1V parlamentu se odvija glavnina političnih razprav, na podlagi katerih se oblikuje zakonodaja, ki nato neposredno vpliva na vsakdanje življenje vseh prebivalcev in prebivalk določene države. V parlamentarnem diskurzu se tudi odsevajo politični programi, ideološka stališča in institucionalne vloge poslank in poslancev, ki zastopajo interese državljanov in državljank (Ilie, 2017). Zato je parlamentarni govor vedno aktualen predmet družboslovnih in humanističnih raziskav.

2Zapisi parlamentarnih sej so vse pogosteje dostopni v digitalni obliki, kar poenostavlja njihovo združevanje v strukturirane jezikovne vire oziroma korpuse. Ti so pogosto na voljo prek namenskih spletnih orodij, ki jih imenujemo konkordančniki. Raziskovalci jih uporabljajo pri različnih jezikovnih, slogovnih, kulturnih, družbenih in političnih raziskavah (Biel idr., 2018; Jaworska in Ryan, 2018).

3Medtem ko so v jezikoslovju metode korpusne analize že dodobra uveljavljene (Biber in Reppen, 2015; McEnery in Hardie, 2011) in se med drugim pogosto uporabljajo tudi za sociolingvistično proučevanje spolno zaznamovanega jezika (Baker, 2014), so v drugih humanističnih in družboslovnih vedah, kjer prav tako številne raziskave temeljijo na jezikovnem gradivu, še razmeroma redke. V tem učnem gradivu zato prikazujemo potencial bogato označenih jezikovnih korpusov in konkordančnikov za raziskave družbenokulturnih pojavov, ki se odražajo v rabi jezika. Za oblikovanje natančnih kvantitativnih poizvedb o jezikovnih podatkih uporabimo dragocene metapodatke o poslankah in poslancih in njihovih govorih, rezultate pa nato še nadgradimo z ročno kvalitativno analizo, s katero pridobimo podroben vpogled v kontekst in zagotovimo ustrezno interpretacijo.

4S tem učnim gradivom želimo prikazati možnosti, ki jih raziskovalcem brez programerskih znanj ponujajo obsežne zbirke parlamentarnih razprav in konkordančniki. To učno gradivo je primerno tudi za uporabnike brez predhodnih izkušenj z uporabo jezikovnih korpusov in orodij za iskanje po njih. Gradivo temelji na korpusu siParl 2.0, ki vsebuje parlamentarne razprave Državnega zbora Republike Slovenije od leta 1990 do 2018.

Notes

1. Avtorica naslovne izjave z redne seje 4. 6. 2003 je Cvetka Zalokar Oražem (LDS).